Lantbruket

Trolleholms växtodling i egen regi omfattar ca 1 600 hektar odlad mark. Växtodlingen består av spannmål, oljeväxter, sockerbetor samt fröproduktion. Odlingen bedrivs konventionellt där vi med hjälp av senaste tekniken försöker maximera skördeutbytet till så liten miljöpåverkan som möjligt.

Centrum för lantbruket är Halls Farm. Efter en brand 1994 fick godset nya driftsbyggnader, utförda av arkitekten kgl. bygningsinspektør Gehrdt Bornebusch. På senare år har det dessutom tillkommit körbara frötorkar, maskinhall samt utökad silokapacitet.

På delar av Trolleholms Gods bedriver arrendatorer jordbruk och djurhållning. Under en lång följd av år har antalet arrendegårdar successivt reducerats i samband med naturlig avgång. Tanken är att det även i framtiden ska finnas en eller ett par arrendatorer på ägorna med inriktning på djurproduktion.

Under 2023 blev vi beviljade stöd ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling åt ett täckdikningsprojekt som hjälpte oss att öka avkastningspotentialen och minimera näringsläckage på en del av vår areal.