Jakten

På 1600-talet fanns “en otalig massa villebråd: varg, vildsvin och hjort, rävar, harar, och rådjur”. Citatet är hämtat från C Trolle-Bondes bok ”Trolleholm förr och nu”, som skrevs 1906. Idag finns en fast stam av rådjur, dovhjort, vildsvin och älg. Även fågel och hare trivs i den omväxlande naturen med vintersådda åkrar och lövskogar. Genom att utveckla befintliga respektive anlägga nya viltvatten och våtmarker, förstärks viltets förutsättningar. Dessa åtgärder ingår i “Härlighetsplanen”, så vi får helhet och sammanhang i våra aktiviteter. Viktigt är att viltstammarnas storlek är under kontroll, så att godsets övriga verksamheter inte äventyras.

.

Jakten 2021/22

Älgjakt (Söderåsens Älgskötselområde)

Jakttid: 2021-10-25–2022-01-31

Tilldelningen för säsongen är 3 kalvar, 1 hondjur och 1 tjur, sammanlagt 5 djur. Samtliga kalvar är skjutna dvs 0 kalvar kvar på tilldelningen. Tjuren är skjuten 2021-11-23. Älgkon är skjuten 2021-12-12. Därmed är samtliga älgar skjutna.

Endast en älg per dag och jakt får fällas. 3 kalvar ska skjutas innan vuxet djur. Tjuren inom området ska skjutas innan kon.

Skjuten älg ska rapporteras skriftligen senast vid jaktdagens slut till Claes Wachtmeister +47 45973631 eller e-post claeswachtmeister@gmail.com

Rapporten ska innehålla följande information:

  • Datum då djuret sköts
  • Fastighet på vilken djuret sköts
  • Djurets kön
  • Djurets ålder, med alternativen; äldre, fjolåring eller kalv
  • För tjur rapporteras antal taggar
  • För kalv rapporters slaktvikt. Slaktvikt definieras som vikten utan huvud, hud, skankar och inälvor, men med fettansamlingar

.

För jaktarrendatorer på Trolleholms Gods

Älgobs-blanketten ska lämnas till Trolleholms Godskontor efter obs-periodens slut i månadsskiftet nov/dec. Godsbolaget sammanställer observationer och rapporterar i Viltdata.

2021-12-12/GD