Skogen

Trolleholms skog är godsets kapitalreserv och har också ett stort härlighetsvärde. Eftersom skogsbruk präglas av långa produktionstider och ovisshet kring framtidens prissättning, satsas på ett flertal trädslag och hög virkeskvalitet. Av den totala produktiva skogsmarken på 2 350 hektar består cirka 60 procent av lövträd som ek, klibbal, bok, poppel och sykomorlönn. Resten utgörs av barrträd såsom röd-, sitka-, kust- och douglasgran samt lärkträd. Dessutom tillkommer 150 hektar med julgranar och pyntegrönt.