Lantbruket

Trolleholms eget lantbruk omfattar cirka 1 500 hektar med vegetabilisk produktion. Främst odlas spannmål och raps. Viktigaste grödan är fodervete. Dessutom finns specialproduktion av frö som timotej, rajgräs och rödklöver. Driften karakteriseras av medvetna låga maskin- och arbetskostnader. Under senare år har cirka 400 hektar av den minst bördiga marken planterats med lövskog eller med nordmanniana- och nobilisgran för produktion av julgranar och pyntegrönt.

Centrum för lantbruket är Halls Farm. Efter en brand 1994 fick godset nya driftsbyggnader, utförda efter ritningar av arkitekten kgl. bygningsinspektør Gerdh Bornebusch. Senare har bland annat en frötork och utökad silokapacitet tillkommit.

På delar av Trolleholms Gods bedriver arrendatorer jordbruk och djurhållning. Under en lång följd av år har antalet arrendegårdar successivt reducerats i samband med naturlig avgång. Tanken är att det även i framtiden ska finnas en eller ett par arrendatorer på ägorna med inriktning på mjölk-, nöt- och grisproduktion.