Jakten

På 1600-talet fanns “en otalig massa villebråd: varg, vildsvin och hjort, rävar, harar, och rådjur”. Citatet är hämtat från C Trolle-Bondes bok ”Trolleholm förr och nu”, som skrevs 1906. Idag finns en fast stam av rådjur, dovhjort, vildsvin och älg. Även fågel och hare trivs i den omväxlande naturen med vintersådda åkrar och lövskogar. Genom att utveckla befintliga respektive anlägga nya viltvatten och våtmarker, förstärks viltets förutsättningar. Dessa åtgärder ingår i “Härlighetsplanen”, så vi får helhet och sammanhang i våra aktiviteter. Viktigt är att viltstammarnas storlek är under kontroll, så att godsets övriga verksamheter inte äventyras.

 

Jakten 2019/20

Älgjakt (Söderåsens Älgskötselområde)

Jakttid: 2019-10-25–2020-01-31

Tilldelningen för säsongen är 1 tjur, 1 hondjur och 3 kalvar, sammanlagt 5 djur. Kalvarna är skjutna den 2/11, 16/11, 21/11 och tjuren den 24/11. Ingen tjur eller kalv kvar på tilldelningen. Hondjuret är därmed nu fritt för alla.

Endast en älg per dag och jakt får fällas. En kalv ska skjutas innan vuxet djur. Tjuren inom området ska skjutas innan kon.

Skjuten älg rapporteras skriftligen senast vid jaktdagens slut till Claes Wachtmeister, sms +47 45973631 alt e-post claeswachtmeister@gmail.com

 

Kronhjort (Trolleholm)

Jakttid: 2019-10-14–2020-01-31

Skjuten kronhjort rapporteras till godskontorets e-post: info@trolleholmsgods.se

 

2019-11-25/GD